საგარეო ურთიერთობისა და განვითარების სამსახური

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობისა და განვითარების სამსახური შეიქმნა 1994 წელს. იგი წარმოადგენს უნივერსიტეტის შემადგენელ სტრუქტურულ ერთეულს და უშუალოდ ექვემდებარება უნივერსიტეტის რექტორს. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურს ევალება:


1.    უნივერსიტეტის მიზნების, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების და პრიორიტეტების განხორციელებისას საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარების უზრუნველყოფა;
2.    ურთიერთობების დამყარება სხვა ქვეყნების სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებებთან;
3.    უცხოელი სტუმრებისა და ოფიციალური დელეგაციების ვიზიტების ორგანიზება;
4.    რექტორის პროტოკოლი;
5.    უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკდემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა;
6.    მემორანდუმების,  ხელშეკრულებების მომზადება, გაფორმება
7.    უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისა და უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში საქმიანობის კოორდინაცია;
8.    უნივერსიტეტის სახელით  ოფიციალური მიმოწერის წარმოება;
9.    უცხოელ სტუდენტთა მომსახურება

დებულება