დამატებით (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობა

დამტკიცდეს დამატებით (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა შიდა მობილობისათვის ასათვისებელი ადგილების რაოდენობა სპეციალობების მიხედვით (ბრძანება #143)