რექტორის № 01-04/47, 25.06.2019 წლის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

რექტორის № 01-04/47, 25.06.2019 წლის ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის პირველადი შედეგები

გვარი

სახელი

საკონკურსო თანამდებობა

მიმართულება

მარდალეიშვილი

ზაზა

ასისტენტ პროფესორი

ელექტრული ინჟინერია

ქათამაძე

ირმა

ასისტენტ პროფესორი

ელექტრული ინჟინერია

ჩიხლაძე

ნიკოლოზ

პროფესორი

ეკონომიკა