2019 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და მათ მიერ წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

2019 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციისათვის უნივერსიტეტში ჩასარიცხმა პროფესიულმა სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

1. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიუ-ლად დამოწმებული ასლი;

2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

3. 2 ცალი ფოტოსურათი 3 X 4 - ზე ;

4. ვაჟებისათვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი- (დედნის წარდგინებით).

საბუთების მიღება და ხელშეკრულებების გაფორმება იწარმოებს 2019 წლის 18 ნოემბრიდან 20 ნოემბრის ჩათვლით. მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. 59, აწსუ I კო-რპუსი, I სართული, ოთახი №1107, 10 საათიდან 17 საათამდე.