ტურიზმის პროგრამის სტუდენტებისთვის ცხადდება კონკურსი მობილობაზე ნორვეგიის სამხრეთ აღმოსავლეთის უნივერსიტეტში Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში

კო­ნკუ­რსის შე­დე­გად შე­რჩეუ­ლი იქნებიან სტუდენტები: 2022 წლის საშემოდგომო მობილობისთვის ნორვეგიის სამხრეთ-აღმოსავლეთის უნი­ვე­რსი­ტე­ტში - 3 სტუდენტი (1სემესტრიანი სა­სწა­ვლო კურსი).

კო­ნკუ­რსში მო­ნა­წი­ლეო­ბის მი­ღე­ბის მსუ­რვე­ლე­ბმა უნდა წარმოადგინონ შე­მდე­გი სა­ბუ­თე­ბი­:

  • CV ინგლი­სურ ენა­ზე­
  • სა­მო­ტი­ვა­ციო წე­რი­ლი ინგლი­სურ ენა­ზე­
  • ნი­შნე­ბის ფუ­რცე­ლი­
  • შე­ვსე­ბუ­ლი საა­პლი­კა­ციო ფო­რმა­
  • ი­ნგლი­სუ­რი ენის ცო­დნის და­მა­და­სტუ­რე­ბე­ლი სე­რტი­ფი­კა­ტი (მი­ნი­მუმ B2 დონის). აღნი­შნუ­ლი დო­კუ­მე­ნტის არ მქო­ნე სტუ­დე­ნტე­ბი­სა­თვის ჩა­ტა­რდე­ბა ტე­სტი­რე­ბა­ უნივერსიტეტში. 

სა­ბუ­თე­ბი­ს შე­მო­ტა­ნის ბოლო ვა­დაა 2022 წლის 20 აპრილი.

მისამართი: თამარ მეფის ქ., 59, საგარეო ურთიერთობებისა და განვითარების სამსახური