ევროსტუდენტი VIII

საქართველო ჩართულია ევროსტუდენტი 8-ის საერთაშორისო კვლევაში, რომლის მიზანია სტუდენტთა ცხოვრებისა და სწავლის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შესწავლა და ევროპის ქვეყნების მასშტაბით შედარებითი ანგარიშის მომზადება.

ევროსტუდენტის პროექტი ეხმარება ქვეყნებს, რომ გამოიყენონ საერთაშორისო კვლევის მონაცემები უმაღლესი განათლების სოციალური განზომილების გასაანალიზებლად და სტუდენტთა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად.
ამჟამად მიმდინარეწობს კვლევის საველე სამუშაო.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში:

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

ვიდეორგოლების ლინკები:

https://emis188-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mtsereteli_mes_gov_ge/ETa1Xuryft5PsYZC8dVnrKcBuYskiLhYzO0dvNRQrafoOg?e=4%3apuflQ1&at=9

https://emis188-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mtsereteli_mes_gov_ge/EV3CSpO7BWJMmnHIGv105NUB5eG-ALhNubLB3MeCcrSmuA?e=4%3aHRxDrX&at=9