აწსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სტუდენტთა ადგილმონაცვლე წევრთა არჩევნების შედეგები

2022 წლის 6 ივნისს ჩატარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სტუდენტთა ადგილმონაცვლე წევრთა არჩევნები. იხილეთ ხმის დათვლის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი