ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნები

მოგახსენებთ, რომ 2022 წლის 13 ივლისს ჩატარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნები (კანდიდატის დამტკიცება)