სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების მიზნით ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების შეთანხმების შესახებ

    

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების მიზნით ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების შეთანხმების შესახებ

დადგენილება № 65(21/22)