აგრარული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

მოგახსენებთ, რომ 2022 წლის 14 ივლისს ჩატარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის -  აგრარული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები. ხმის დათვლის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი