ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად ხაენის უნივერსიტეტში, ესპანეთი 2022-2023 სასწავლო წელი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივე-რსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს. ინფორმაცია ინგლისურენოვანი პროგრამების შესახებ იხილეთ ვებ-გვერდზე.
სწავლების ენა - ესპანური (მინ. B1) ; ინგლისური (მინ. B2))
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი.

საჭირო დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
4. დიპლომის ასლი +დიპლომის დანართი (მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის)
5. ნიშნების ფურცელი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
6. სასწავლო ხელშეკრულება იხ. დანართი
კურსების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ: https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/patie/2021-22
7. სტუდენტის ცნობა (ქართულ ენაზე)

განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 10 ნოემბრამდე
აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში (III კორპუსი, V სა-რთული, ოთახი 3504).
დამატეებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი ან მიმართეთ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს.