ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტში, თურქეთის რესპუბლიკა 2022-2023 სასწავლო წელი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივე-რსიტეტის გერმანული ენისა და ლიტერატურის მიმართულების სტუდენტებს.
სწავლების ენა - გერმანული (B2)
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი.

საჭირო დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
4. დიპლომის ასლი + დიპლომის დანართი (მაგისტრატურისა სტუდენტებისათვის)
5. ნიშნების ფურცელი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
6. სასწავლო ხელშეკრულება iimages/დანართი_Learning_Agreement_EN-22.docx
კურსების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ: https://www.hacettepe.edu.tr/teaching/graduate_programs
7. სტუდენტის ცნობა (ქართულ ენაზე)

განაცხადების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 28 ნოემბრამდე
აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში (III კორპუსი, V სა-რთული, ოთახი 3504).
დამატეებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: https://www.hacettepe.edu.tr/english/
ან მიმართეთ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს.