აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტიპენდიის დანიშვნის წესი

№01–04–122 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტიპენდიის დანიშვნის წესის თაობაზე