აწსუ ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

№01–04–118 ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნების ჩატარების შესახებ