აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

მოგახსენებთ, რომ 2022 წლის 30 ნოემბერს ჩატრდა აწსუ-ის აკადემიური საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები (იხ. მიბმული ფაილი).