საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2022 წლის 28 სექტემბრის განჩინება

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2022 წლის 28 სექტემბრის განჩინების ((საქმე №ბს-258(კ-21)) საფუძველზე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის №01-04/34, 29.06.2018 წ. ბრძანებით რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში კონკურსანტების - დავით ზაუტაშვილისა და მანანა ჭუმბურიძის კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის საკითხის დადგენის მიზნით

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 10 ნოემბრის № 27 (22/23) დადგენილებით შექმნილი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად უპირატესობა მიენიჭა კონკურსანტ მანანა ჭუმბურიძეს.