აწსუ აგრარულ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები

№01–04–132 აგრარულ ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების დანიშვნის შესახებ