ტალინის უნივერსიტეტის ბალტიის ფილმისა და მედიის სკოლის სტიპენდია

ტალინის უნივერსიტეტის ბალტიის ფილმისა და მედიის სკოლა 2018/2019 აკადემიურ წლისათვის ქართველი სტუდენტებისათვის გამოყოფს სტიპენდიას კომუნიკაციის მენეჯმენტის 2 წლიან სამაგისტრო პროგრამაზე.
დამატებითი ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამის შესახებ განთავსებულია ბმულზე.