დოქტორანტ პეტრე კაჭკაჭიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2022 წლის 22 დეკემბერს 14:00 საათზე, №1114 აუდიტორიაში გაიმართება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის, საინჟინრო ტექნოლოგიების და სისტემების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, პეტრე კაჭკაჭიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის "სიმძლავრისა და ენერგიის დანაკარგების განსაზღვრა და მათი შემცირების ტექნიკურ-ორგანიზაციული ღონისძიებები ქუთაისის მანაწილებელი ელექტრული ქსელის მაგალითზე" საჯარო დაცვა.